"tea to go" Aktion: Motoko Aoki
Video: Susanne Fasbender